Obchodné podmienky
Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné a prepravné podmienky
 

 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, majiteľom a predávajúcim internetového obchodu www.vyberane-vina.sk je spoločnosť Wine & Marketing, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Wine & Marketing, s. r. o.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
www.vyberane-vina.sk

IČO: 47 415 274 (registration number)
IČ DPH: SK 202 38 67 615 (VAT number)
DIČ: 202 38 67 615 (tax number)
IBAN: SK7611000000002922902173
BIC: TATRSKBX (swift/bic code)

Spoločnosť je zapísaná v OROS Bratislava I, vložka číslo: 92061/B


2. Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej kvalite a cene (ako bolo uvedené v čase objednávky), vystaviť doklad o kúpe, zabaliť a odoslať tovar.


3. Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar a zaplatiť zaň. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si bude vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou, a to minimálne sumu 15 €.


4. Objednávanie, nákup a dostupnosť tovaru

4.1 Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu www.vyberane-vina.sk.

4.2 Všetky ceny sú uvedené podľa platnej legislatívy SR. 

4.3 Po vytvorení objednávky vám zašleme e-mail, ktorým potvrdíme vašu objednávku a jej dostupnosť. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, nedostupný, alebo na ceste na náš sklad, budeme vás o tom informovať. Bude vám ponúknutá adekvátna náhrada a príslušná cena. Pokiaľ bude možné daný tovar doobjednať, budeme vás informovať o čase doručenia a cene.

4.4 Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD a jej služby DPD Weinlogistik. Tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú odovzdané kuriérovi obvykle v priebehu 24 hodín od podania objednávky, ak je požadovaný tovar na sklade.

4.5 Tovar vám vieme zaslať aj do členských krajín EÚ, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adrese: info@vyberane-vina.sk. Budeme vás informovať o cene prepravy e-mailom.

4.6 Tovar je pri preprave bezpečne zabalený do špeciálnych obalov DPD Weinlogistik a je poistený kuriérskou službou. Obaly sú prelepené páskou s logom Vyberané vína. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné, tovar nepreberajte.

4.7 Doplnkový tovar, napríklad tovar potravinárskeho charakteru a sklo sú pripravené na odber podľa dohody, nie sú spravidla zasielané kuriérskou službou.


5. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín sú tri fľaše vína.


6. Cena tovaru

6.1. Spoločnosť Wine & Marketing, s. r. o. je platcom DPH a všetky zákonné náležitosti (dane, DPH a spotrebné dane) boli zaplatené pri nákupe tovaru.

6.2. Ceny uvedené na našej internetovej stránke obchodu www.vyberane-vina.sk sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
 
6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


7. Platba za tovar

Spôsob platby si vyberiete na stránke www.vyberane-vina.sk

Platbu je možné zrealizovať nasledovnými spôsobmi:
• Hotovostný vklad na účet
• Bezhotovstný prevod na účet (po zaslaní platobných údajov)
• Platba v hotovosti kuriérovi DPD Weinlogistik
• Platba platobnou kartou kuriérovi DPD Weinlogistik


8. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej elektronickým odoslaním alebo do 2 hodín od odoslania z našej stránky, a to výlučne telefonicky na +421 915 758 863, pričom nám poskytnete identifikačné údaje, aby sme vedeli objednávku správne identifikovať. Pokiaľ zrušíte objednávku po tomto termíne, bude vám účtovaný poplatok 10 €.


9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v našich Podmienkach ochrany súkromia na http://vyberanevina.sk/sk/podmienky-ochrany-sukroma


10. Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci tzv. vis major (prírodná katastrofa, vojna, štrajk, a pod.).


11. Reklamácie a Alternatívne riešenie sporov

11.1. Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@vyberane-vina.sk.

11.2. Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar, alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo inom množstve, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru predajcovi www.vyberane-vina.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Pokiaľ nastala chyba na strane predajcu, cena za prvú prepravu bude zohľadnená pri reklamácii.

11.3. Ak nie spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@vyberane-vina.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán Ministerstvo hospodárstva SR[1]. Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 
11.4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

12. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

12.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
b)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
c)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
d)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

12.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 
12.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
12.4. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 
12.5. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 
12.6. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
12.7. Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
12.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), najmä:
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, špeciálne edície vín na objednávku a pod.);
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä čokoláda, mliečne výrobky, mäsové výrobky, a pod.),
  • ostatné prípady sú uvedené v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

13. Záruka a správne skladovanie vína

13.2 Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.
Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených nižšie. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

13.3 Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte, prosím, zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach pri stabilnej teplote ideálne 10 - 15 °C.

13.4 Pokiaľ je víno uzatvorené korkom, víno skladujte v horizontálnej polohe (naležato), ideálne v stojanoch určených na ich skladovanie. Korok, ktorým sú fľaše uzavreté, je stále vlhký a preto nevysychá. Víno uzatvorené korkom skladované vertikálne a pri nestabilnej, resp. vysokej teplote (napríklad v blízkosti ohrevného telesa), rýchlejšie starne a môže sa ľahko pokaziť, vo vinárskej terminológii  „zlomiť“.

13.5 Víno vo fľašiach uzavretých plechovými uzávermi so závitom môže byť skladované vertikálne, nastojato. Ostatné podmienky sú rovnaké ako pri vyššie uvedenom bode.

13.6  Pred expedíciou z nášho skladu, kde je stabilná teplota, primeraná vlhkosť a svetelnosť,  je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.


14. Záverečné ustanovenia

14.1 Podľa zákona č. 128/2002 Zb. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je všeobecným orgánom kontroly vnútorného trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,  P. O. Box 5, 820 07  Bratislava. Pri predaji potravín je orgánom kontroly v zmysle č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava podľa zákona, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

14.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu www.vyberané-vína.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

14.3 Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho

14.4 Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

14.5 Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

14.6 Celý obsah stránky vyberané-vína.sk podlieha ochrane podľa Autorského zákona SR. Akékoľvek používanie obsahu, alebo šírenie jeho časti, nie je dovolené. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.
 
 
Príloha:
 
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
 
podľa ustanovenia § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Kupujúci: Meno a priezvisko: ...................................................................................................
                  Ulica a číslo:..............................................................................................................
                  Mesto: ........................................
                  PSČ: ..........................................
                  E-mail: .......................................
                  Kontakt: .....................................
 
 
Predávajúci:      Wine & Marketing, s.r.o., so sídlom Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  92061/B
IČO: 47 415 274, IČ DPH: SK 202 38 67 615, DIČ: 202 38 67 615, Tel. +421 (0)915 758 863, e-mail: info@vyberane-vina.sk

Týmto oznamujem(e), že odstupujem(e) od uzavretej zmluvy na konkrétny tovar:
 
Dátum objednania tovaru dňa: .............................................
Dátum doručenia (prijatia tovaru): .........................................
Číslo faktúry: ........................................................................
 
Žiadam o vrátenie hodnoty faktúry: ......................................
Sumu žiadam vrátiť na účet: IBAN a SWIFT ......................................................................................
 
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný(á) zaslať tovar predávajúcemu.
 
Dátum: .............................                                                                Podpis: .............................
 
Sme overený obchod

Máme 100% spokojných
zákazníkov nielen za
posledných 90 dní. Sme
prémiový obchod s naozaj
vyberanými vínami z Nemecka
a zo Španielska.

Kliknite na recenzie zákazníkov
Heureka


Referencie a recenzie
našich zákazníkov


 

Naša filozofia


Naši vinári

Anecoop, Valencia
Apel, Mosel
Deutschherren Hof, Mosel
Editio Vinifera, Slovakia
Erben von Beulwitz
Franzen, Mosel
Goméz Gruzado, Rioja
Hans Wirsching, VDP, Franken
Hermann Ludes, Mosel
Hofgut Falkenstein, Saar
Johannes Fischer, Saar
Josef Spreitzer, V.D.P., Rheingau
Karl Erbes, Mosel
Kruger Rumpf, V.D.P., Nahe
Marqués de Riscal, Rioja
Matthias Knebel V.D.P., Mosel
Peter Kriechel, Ahr
Peter Lauer V.D.P, Saar
Rebenhof, Mosel
Saar Mosel Winzersekt, Mosel
Schloss Saarstein V.D.P, Saar
Unsi Wines, Navarra
Viňa Mayor, Ribera Del Duero
Vivanco, Rioja