Podmienky ochrany súkroma
Úvod / Podmienky ochrany súkroma

Podmienky ochrany súkromia


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní tovarov a služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o., so sídlom Tuhovská 1, 831 07  Bratislava, IČO: 47 415 274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  92061/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 (0)915 758 863, e-mailom na info@vyberane-vina.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.  

Prečo spracúvame osobné údaje? 
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
  • poskytovať tovar a služby našim zákazníkom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.
Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Predaj tovaru a poskytovanie služieb v rámci predmetu podnikania Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 78 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR  
Zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu vo forme elektronickej pošty, tzv. newsletterov Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o elektronickom obchode
Archívne účely, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely Článok 89 ods. 1 GDPR Vo vzťahu k archivácií vo verejnom záujme Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Článok 6 ods. 1 písm. b), c) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. b) GPDR Zákonník práce, § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Účtovné a daňové účely Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR Články 12 až 22 GDPR, článok 33 a 34 GDPR
 
Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú uskutočňovať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov, zákazníkov a spoločníkov, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania našich nárokov.
 
Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 
Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, členom štatutárneho orgánunašim účtovným, právnym, a iným poradcom, doručovateľským spoločnostiam/kuriérskym spoločnostiam a poskytovateľom cloudových služieb, vrátane zamestnancov týchto osôb.
 
Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje za účelom zasielania tzv. newsletterov, uchovávame po dobu 10 rokov od zaslania emailového newsletteru zasielaného našou spoločnosťou, či navštívenia akcie organizovanej našou spoločnosťou, ak tento súhlas neodvoláte.

Ako o Vás získavame osobné údaje? 
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.


Ako zákazník máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27.
 
Čo sú súbory Cookies?
 
Webová stránka spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o. (www.vyberanevina.sk) používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.
 
ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutých osôb od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.
 
Použitím cookies, Wine & Marketing, s.r.o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookies neboli možné.
 
Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookies umožňujú, ako sme už uviedli, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznia je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookies, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si pamätá údaje, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.
 
Môžete kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookies prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a môže tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak si deaktivujete nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné.
 
 
Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku
Webová stránka spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o. (www.vyberanevina.sk) má integrované komponenty spoločnosti Facebook (Facebook plug-in). Facebook je sociálna sieť.
Spoločnosť Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, prevádzkovateľom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom klknutí našej webovej stránky, je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.
Ak ste prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pri každom Vašom kliknutí na našej webovej stránke - a počas celého zotrvania na našej webovej stránke - ktorú konkrétnu podstránku našej stránky ste navštívili. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s Vašim účtom na Facebook-u. Ak kliknete na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do našich webových stránok, napr. tlačidlo "Páči sa mi" („Like“) alebo ak napíšete komentár, potom sa služba Facebook spáruje tieto informácie s Vašim osobným používateľským účtom na Facebooku a uchováva osobné údaje.

Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook, informácie o Vašej návšteve našich webových stránok, keď sa prihlásite súčasne na Facebooku v čase otvorenia našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či kliknete na komponent Facebook alebo nie. Ak si takýto prenos informácií na Facebook neprajete, môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku predtým, ako sa otvoríte našu webovú stránku.

Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na stránke https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o získavaní, spracovávaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook. Okrem toho sa tam vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré Vám umožňujú elimináciu prenosu údajov do spoločnosti Facebook.
 
Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)
Na tejto webovej stránke spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o. (www.vyberanevina.sk) je integrovaný komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), ktoré podstránky boli navštevované, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.
Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics sa používa aplikácia "_gat.anonymizeIp". Prostredníctvom tejto aplikácie spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do Vášho IT systému. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. S nastavením súboru cookie, Google môže analyzovať používanie našich webových stránok. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie poplatkov.
Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Môžete, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies.

Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto spracovávanie. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť doplnok prehliadača na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics, že všetky údaje a informácie o návštevách webových stránok sa nemá preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.
 
Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google-AdWords
 
Na tejto webovej stránke spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o. (www.vyberanevina.sk) je integrovaná služba Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ využije vyhľadávač na získanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V Reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadňujú predtým definované kľúčové slová.
 
Prevádzkovateľom spoločnosti Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.
 
Účelom služby Google AdWords je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webové stránky tretích strán a do výsledkov vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením inzercie treťou stranou na naše webové stránky.
 
Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do Vášho IT systému je zaslaný súbor cookie konverzie. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, cookie konverzie sa používa na overenie, či niektoré podstránky, napríklad nákupný košík z online obchodu, boli kliknuté na našej webovej stránke. Prostredníctvom súboru cookie konverzie dokáže spoločnosť Google i my pochopiť, či osoba, ktorá dosiahla reklamu na našej webovej stránke v službe AdWords, generovala predaj, t.j. vykonala alebo zrušila predaj tovaru.
 
Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby AdWords, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby AdWords a optimalizovali naše reklamy AdWords v budúcnosti. Ani naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať subjekt údajov.
 
Súbor cookie konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštevujeme naše internetové stránky, osobné údaje, vrátane adresy IP prístupu na internete, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.
 
Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého webocého prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by taktiež zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie subjektu údajov umiestnila súbor cookie konverzie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google AdWords môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.
 
Subjekt údajov má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.de/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.
 
Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Instagramu
 
Webová stránka spoločnosti Wine & Marketing, s.r.o. (www.vyberanevina.sk) má integrované komponenty služby Instagram. Služba Instagram je služba, ktorá môže byť kvalifikovaná ako audiovizuálna platforma, ktorá umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a šíriť takéto údaje v iných sociálnych sieťach.
 
Prevádzkovateľom služieb spoločnosti Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Budova 14 prvom poschodí, Menlo Park, CA, Spojené štáty americké.
 
Pri každom kliknutí jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, na ktorom bola integrovaná súčasť Instagram (tlačidlo Insta),  sa spoločnosť Instagram dozvie, akú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotknutá osoba navštívila.
 
Ak ste súčasne prihlásený na Instagram, Instagram detekuje pri každom Vašom kliknutí na našej webovej stránke - a počas celého zotrvania na našej webovej stránke - ktorú konkrétnu podstránku našej stránky ste navštívili. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Instagram a sú priradené k Vášmu účtu Instagram. Ak kliknete na jedno z tlačidiel Instagram integrovaných na našich webových stránkach, Instagram tieto informácie porovná s osobným používateľským účtom Instagram a uloží osobné údaje.
 
Instagram dostáva informácie prostredníctvom komponentu Instagram, informácie o Vašej návšteve našich webových stránok, keď sa prihlásite súčasne na Instagram v čase otvorenia našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či kliknete na tlačidlo Instagram alebo nie. Ak si takýto prenos informácií na instagram neprajete, môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Instagram predtým, ako sa otvoríte našu webovú stránku.
 
Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Instagram možno získať na stránke https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
 
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov 
Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. kúpnu zmluvu, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec  našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.
 
 
Zmeny podmienok ochrany súkromia 
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


 

 

Sme overený obchod

Máme 100% spokojných
zákazníkov nielen za
posledných 90 dní. Sme
prémiový obchod s naozaj
vyberanými vínami z Nemecka
a zo Španielska.

Kliknite na recenzie zákazníkov
Heureka


Referencie a recenzie
našich zákazníkov


 

Naša filozofia


Naši vinári

Anecoop, Valencia
Apel, Mosel
Deutschherren Hof, Mosel
Editio Vinifera, Slovakia
Erben von Beulwitz
Franzen, Mosel
Goméz Gruzado, Rioja
Hans Wirsching, VDP, Franken
Hermann Ludes, Mosel
Hofgut Falkenstein, Saar
Johannes Fischer, Saar
Josef Spreitzer, V.D.P., Rheingau
Karl Erbes, Mosel
Kruger Rumpf, V.D.P., Nahe
Marqués de Riscal, Rioja
Matthias Knebel V.D.P., Mosel
Peter Kriechel, Ahr
Peter Lauer V.D.P, Saar
Rebenhof, Mosel
Saar Mosel Winzersekt, Mosel
Schloss Saarstein V.D.P, Saar
Unsi Wines, Navarra
Viňa Mayor, Ribera Del Duero
Vivanco, Rioja