Obchodné podmienky
Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné a prepravné podmienky
 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, majiteľom a predávajúcim internetového obchodu www.vyberane-vina.sk je spoločnosť Wine & Marketing, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Wine & Marketing, s. r. o.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
www.vyberane-vina.sk

IČO: 47 415 274 (registration number)
IČ DPH: SK 202 38 67 615 (VAT number)
DIČ: 202 38 67 615 (tax number)
IBAN: SK7611000000002922902173
BIC: TATRSKBX (swift/bic code)

Spoločnosť je zapísaná v OROS Bratislava I, vložka číslo: 92061/B


2. Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej kvalite a cene (ako bolo uvedené v čase objednávky), vystaviť doklad o kúpe, zabaliť a odoslať tovar.


3. Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar a zaplatiť zaň. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si bude vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou, a to minimálne sumu 15 .


4. Objednávanie, nákup a dostupnosť tovaru

4.1 Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu www.vyberane-vina.sk.

4.2 Všetky ceny sú uvedené podľa platnej legislatívy SR. 

4.3 Po vytvorení objednávky vám zašleme e-mail, ktorým potvrdíme vašu objednávku a jej dostupnosť. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, nedostupný, alebo na ceste na náš sklad, budeme vás o tom informovať. Bude vám ponúknutá adekvátna náhrada a príslušná cena. Pokiaľ bude možné daný tovar doobjednať, budeme vás informovať o čase doručenia a cene.

4.4 Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD a jej služby DPD Weinlogistik. Tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú odovzdané kuriérovi obvykle v priebehu 24 hodín od podania objednávky, ak je požadovaný tovar na sklade.

4.5 Tovar vám vieme zaslať aj do členských krajín EÚ, prosím kontaktujte nás s požiadavkou prostredníctvom e-mailu na adrese: info@vyberane-vina.sk. Budeme vás informovať o cene prepravy e-mailom.

4.6 Tovar je pri preprave bezpečne zabalený do špeciálnych obalov DPD Weinlogistik a je poistený kuriérskou službou. Obaly sú prelepené páskou s logom Vyberané vína. Pri preberaní tovaru vždy ihneď skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode a ak to uznáte za vhodné, tovar nepreberajte.

4.7 Doplnkový tovar, napríklad tovar potravinárskeho charakteru a sklo sú pripravené na odber podľa dohody, nie sú spravidla zasielané kuriérskou službou.


5. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku u vín sú tri fľaše vína.

6. Cena tovaru

Spoločnosť Wine & Marketing, s. r. o. je platcom DPH a všetky zákonné náležitosti (dane, DPH a spotrebné dane) boli zaplatené pri nákupe tovaru.

Ceny uvedené na našej internetovej stránke obchodu www.vyberane-vina.sk sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny.


7. Platba za tovar

Spôsob platby si vyberiete na stránke www.vyberane-vina.sk

Platbu je možné zrealizovať nasledovnými spôsobmi:
• Hotovostný vklad na účet
• Platba v hotovosti kuriérovi DPD Weinlogistik
• Platba platobnou kartou kuriérovi DPD Weinlogistik


8. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej elektronickým odoslaním alebo do 2 hodín od odoslania z našej stránky, a to výlučne telefonicky na +421 915 758 863, pričom nám poskytnete identifikačné údaje, aby sme vedeli objednávku správne identifikovať. Pokiaľ zrušíte objednávku po tomto termíne, bude vám účtovaný poplatok 10 .


9. Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia iba pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru, jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám. Kupujúci zároveň súhlasí, že jeho elektronická adresa, e-mail, bude zaradená do mailing listu na zasielanie noviniek.


10. Predávajúci nenesie zodpovednosť

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci tzv. vis major (prírodná katastrofa, vojna, štrajk, a pod.).


11. Reklamácie

11.1 Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@vyberane-vina.sk.

11.2 Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar, alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo inom množstve, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru predajcovi www.vyberane-vina.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Pokiaľ nastala chyba na strane predajcu, cena za prvú prepravu bude zohľadnená pri reklamácii.


12. Vrátenie tovaru

Podľa platnej legislatívy EÚ zákazník má právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s označením, že ide o vrátenie tovaru, je potrebné zaslať na adresu Wine & Marketing, s. r. o., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava. Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria čerstvé potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.


13. Záruka a správne skladovanie vína

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.
Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených nižšie. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte, prosím, zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach pri stabilnej teplote ideálne 10 - 15 °C.

13.1 Pokiaľ je víno uzatvorené korkom, víno skladujte v horizontálnej polohe (naležato), ideálne v stojanoch určených na ich skladovanie. Korok, ktorým sú fľaše uzavreté, je stále vlhký a preto nevysychá. Víno uzatvorené korkom skladované vertikálne a pri nestabilnej, resp. vysokej teplote (napríklad v blízkosti ohrevného telesa), rýchlejšie starne a môže sa ľahko pokaziť, vo vinárskej terminológii  „zlomiť“.

13.2 Víno vo fľašiach uzavretých plechovými uzávermi so závitom može byť skladované vertikálne, nastojato. Ostatné podmienky sú rovnaké ako pri vyššie uvedenom bode.

13.3  Pred expedíciou z nášho skladu, kde je stabilná teplota, primeraná vlhkosť a svetelnosť,  je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.


14. Záverečné ustanovenia

14.1 Podľa zákona č. 128/2002 Zb. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,  P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

14.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu www.vyberané-vína.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

14.3 Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

14.4 Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

14.5 Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

14.6 Celý obsah stránky vyberané-vína.sk podlieha ochrane podľa Autorského zákona SR. Akékoľvek používanie obsahu, alebo šírenie jeho časti, nie je dovolené.